UUU-H! Moscow
Satoh Takeru 

Satoh Takeru 

Aiba Masaki

Sakurai Sho  Tokyo Walker 2012

Ono Satoshi  SPUR

Miura Haruma

Miura Haruma

Oguri Shun  PASTY

Oguri Shun  PASTY

Satoh Takeru  Anecam

Aiba Masaki  M-Girl

Arashi  TV LIFE 2010

Arashi  HITACHI

Oguri Shun 

Miura Haruma

Miura Haruma

Satoh Takeru  SPRING

Satoh Takeru  SPRING

Sakurai Sho  オリ☆スタ

Sakurai Sho  オリ☆スタ

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia