UUU-H! Moscow
Satoh Takeru

Satoh Takeru

Sakurai Sho  オリ☆スタ 2012

Matsumoto Jun ESSE 2013

Ono Satoshi  STORY 2011

Miura Haruma  InStyle

Miura Haruma

Satoh Takeru  ALTERNATIVE scan

Sakurai Sho  non-no

Ninomiya Kazunari  So-en 2010

Matsumoto Jun  BAILA 2013.9

Miura Haruma

Oguri Shun   信長協奏曲 epi.3

Satoh Takeru

Satoh Takeru

Sakurai Sho  Casa BRUTUS 2014.11

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia